Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW. ARTURO-OBUWIE.PL

obowiązujący od dnia 25.12.2014r.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
WWW.ARTURO-OBUWIE.PL
obowiązujący do dnia 25.12.2014r

I. Definicje

 1. Sprzedający – Artur Bandarzy, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) pod firmą B&B Group Inż. Artur Bandarzy, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 7591705278, REGON: 141706127.

 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument w rozumienie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. Nr. 16 poz. 93 z późn. zm.).

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz zawierająca umowę sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 4. Użytkownik - Klient lub Przedsiębiorca, który dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

 5. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem: www.arturo-obuwie.pl.

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 7. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 8. Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem i/lub Przedsiębiorcą a Sprzedającym.

 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem i/lub Przedsiębiorcą a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 10. Konto Użytkownika – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych zamówieniach, stanie realizacji Zamówień, zapewniające wgląd do podanych przez Klienta danych osobowych wraz z możliwością ich modyfikacji i usunięcia.

 11. Formularz Danych do Wysyłki - usługa dostępna na stronie internetowej Sprzedającego, za pomocą której Klient nieposiadający Konta Użytkownika, może dokonać w Sklepie Internetowym zakupu Towarów, a następnie wskazać dane do wysyłki Towaru.

 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


 

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.arturo-obuwie.pl prowadzony jest przez Artura Bandarzy, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B&B Group Inż. Artur Bandarzy, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 7591705278, REGON: 141706127, adres poczty elektronicznej: sklep@arturo-obuwie.pl.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientem umów sprzedaży Towartów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego.

 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).

 4. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Artur Bandarzy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą B&B Group Inż. Artur Bandarzy, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 7591705278, REGON: 141706127.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

III. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Użytkownika wraz z formularzem rejestracji, Formularz Danych do Wysyłki oraz Newsletter.

 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu wiadomości w formie emaili zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i jest uruchamiana po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji Newslettera poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na kliknięciu pola "Rezygnuję z otrzymywania Newslettera" w każdym wysłanym przez Sprzedawcę Newslettera lub za pośrednictwem Konta Użytkownika , zaznaczając pole "Rezygnuję z otrzymywania Newslettera".

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

 4. Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym można składać po uprzednim dokonaniu rejestracji konta i utworzeniu Konta Użytkownik bądź poprzez wypełnienie Formularza Danych do Wysyłki, bez konieczności rejestracji Konta Użytkownika.

 5. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

 6. Korzystanie z Usług elektronicznych przez Użytkownika jest nieodpłatne.

 7. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu zaleca się, aby Klient posiadał:

  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

  2. Włączoną obsługę Java Script,

  3. Włączoną obsługę plików Cookies,

  4. Aktywne konto e-mail.

 

 

V. Rejestracja i warunki składania zamówień

 1. Za pośrednictwem www.arturo-obuwie.pl można zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

 2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

 4. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

  • adres poczty elektronicznej,

  • imię i nazwisko,

  • adres do korespondencji (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  • numer telefonu kontaktowego,

  • hasło.

 5. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą w celu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

  • adres poczty elektronicznej;

  • nazwa firmy;

  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

  • adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj);

  • numer telefonu kontaktowego;

  • hasło;

 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 8. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 9. Sprzedający i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 11. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@arturo-obuwie.pl lub też pisemnie na adres: B&B Group inż.Artur Bandarzy; ul. Oficerska 15; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.

 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

 14. W wypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedającego Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

VI. Zamówienia Towarów

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego.

 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia za pomocą rejestracji Konta Użytkownika lub poprzez wypełnienie Formularza Danych do wysyłki.

 3. Zamieszczenie zdjęć Towarów na stronie internetowej Sklepu Internetowego
  nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po złożeniu zamówienia przez Użytkownika.

 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone po godz. 16, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym Dniu roboczym.

 7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie do 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia.

  Wiadomość mailowa o otrzymanym zamówieniu nie stanowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży nastąpi wraz z przesłaniem przez nasz sklep wiadomości o realizacji zamówienia.
  Treść maila stanowi jedynie potwierdzenie, że sklep otrzymał złożone przez Panią/Pana zamówienie i jest tożsama z informacją wyświetlającą się na stronie internetowej naszego sklepu. Wszystkie informacje dotyczące statusu zamówienia otrzymają Państwo e-mailem lub sms-em. Umowa uważana będzie za zawartą dopiero w przypadku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.
 8. Po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 9. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze i jest zależny od sposobu płatności za Towar, jaki wybrał Użytkownik.

 10. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w walucie polski złoty (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, o których Użytkownik jest informowany podczas składania zamówienia.

 11. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „WYSYŁKA”.

 12. Na zakupiony Towar Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien wskazać dane firmy oraz NIP.

 13. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

 14. Sprzedający odstępuje od umowy sprzedaży w sytuacji, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty ceny za Towar w sposób jaki zadeklarował Użytkownik.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy (dotyczące Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (dalej „Kodeks cywilny”)

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), w przypadku umów zawartych na odległość, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem postanowień poniżej) i zwrócić Towar Sprzedającemu.

 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient może złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wraz ze zwracanym Towarem, Klient powinien przesłać na adres sklepu w którym klient kupił towar wskazany na paragonie(np. Adres widniejący na paragonie).

 3. Termin 14 dni, o którym mowa wyżej liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika. Do zachowania terminu wystarczy, że Klient wyśle oświadczenie przed jego upływem.

 4. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę za Towar oraz koszty przesyłki Towaru do Klienta. (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres sklepu w którym klient kupił towar wskazany na paragonie(np. Adres widniejący na paragonie).

 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedający ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedającego zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

d) której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Sprzedający zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanego Towaru.

VIII. Zapłata ceny i dostawa Towaru

 1. Użytkownik ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar w następujący sposób:

  • Przelewem bankowym przed dostawą na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ostrowii Mazowieckiej o numerze konta 87 89230008 0029 2160 2000 0001 .

   W przypadku wyboru przez Użytkownika metody płatności w formie przedpłaty przelewem, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia,

  • Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostawę zamówionego Towaru (Płatność za pobraniem),

  • Gotówką, przy odbiorze osobistym.

  • Płatności online realizowane za pośrednictwem operatorów:


    Przelewy24.pl DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,

    

   PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

    

  • Płatności kartą kredytową realizowane za pośrednictwem operatorów:

    

    PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

   PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

    

 2. Sprzedający udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

  • przesyłka kurierska,

  • przesyłka pocztowa,

  • odbiór osobisty.

 3. Termin dostawy Towaru do Użytkownika wynosi do 14 Dni Roboczych. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

  • w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem - od dnia uznania ww. rachunku bankowego Sprzedawcy. W tytule przelewu zaleca się, aby Użytkownik podał numer zamówienia;

  • w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Odbiór osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym) pod adresem:

 • Arturo-Obuwie Al. Legionów 100 18-400 Łomża

 • Arturo-Obuwie Galeria Bonus ul. Harcerska 3 06-400 Ciechanów

 • Arturo-Obuwie Centrum Handlowe Mrówka ul. Niechodzka 5 06-400 Ciechanów

 • Obuwie Bandarzy ul. 3 maja 48 Ostrów Mazowiecka

 • Obuwie Bandarzy Galeria TEK ul. Mieczkowskiego 16/5 07-300 Ostrów Mazowiecka

 • Obuwie Bandarzy Pasaż Kaufland ul. Lubiejewska 65 07-300 Ostrów Mazowiecka

 • Arturo-Obuwie ul. Piłsudskiego 29 17-100 Bielsk Podlaski

 • Arturo-Obuwie Galeria Alius ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 07-410 Ostrołęka

 • Obuwie Bandarzy ul. Mickiewicza 29/26 17-100 Bielsk Podlaski

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia Usług elektronicznych, które zostaną podane przez Użytkownika.

 2. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Sprzedający przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Użytkownika, które Użytkownik poda w Formularzu Danych do wysyłki, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 5. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Sprzedający zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 7. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającemu pocztą elektroniczną lub listownie stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

 8. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Sprzedający niezwłocznie usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia, a także danych wymaganych przez inne przepisy do celów ewidencji finansowo-księgowej.

X. Reklamacje

 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za wady (prawne i fizyczne) Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 556 k.c. i dalsze).

 2. Wszystkie zwroty Towarów Klient może dokonać w każdy sposób. W przypadku zwrotu Towaru zaleca się, aby Klient wysłał Towar na adres sklepu, w którym klient kupił towar wskazany na paragonie (no. Adres widniejący na paragonie).

 3. Zawiadomienia o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania Kupujący może dokonać w każdy sposób. Kupujący może dokonać zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@arturo-obuwie.pl lub też pisemnie na adres: B&B Group Inż. Artur Bandarzy, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową można go również dostarczyć na adres sklepu, w którym klient kupił towar wskazany na paragonie(np. Adres widniejący na paragonie).

 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o reklamacji Klienta.

 5. Sprzedający udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie Internetowym. Na Towary zakupione przez Klienta w Sklepie Internetowym jest również udzielana gwarancja przez ich producentów.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.

 2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 3. Wszelkie spory wynikłe między Sprzedającym, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

 4. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron pomiędzy Sprzedającym, a Klientem podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem:

B&B Group inż. Artur Bandarzy

ul.Oficerska 15 07-300 Ostrów Mazowiecka

b) telefonicznie pod numerem telefonu: (29) 644-11-20

  1. za pośrednictwem e-mail: sklep@arturo-obuwie.pl


 

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Akceptując nasz regulamin sklepy, akceptują Państwo również regulamin związany z przyznawaniem rabatów na zakupy, oraz regulaminu newsletter i przyznawania punktów. 

  8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep Internetowy B&B Group Inż. Artur Bandarzy, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane na adres: B&B Group Inż. Artur Bandarzy, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka, adres e-mail: sklep@arturo-obuwie.pl, telefon: 728-552-635.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (www.arturo-obuwie.pl). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres sklepu, w którym klient kupił towar wskazany na paragonie (np.adres widniejący na paragonie) , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt odesłania).

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat:

B&B Group Inż. Artur Bandarzy, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. _________, e-mail: _____________

 

- Ja/My(*) .........................................................................................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) ....................................................................................

 

- Data odbioru.....................................................................................................................

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ......................................................................................

 

- Adres konsumenta(-ów) .....................................................................................................

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data ..................................................................................................................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


 

 


BB Group inż. Artur Bandarzy B&B Group
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności .
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ